Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky upravují postup při uzavírání kupních smluv, jejichž předmětem je prodej produktů na internetovém obchodě Fusekle.cz a další postupy, které s tím souvisejí. Prodávající se zavazuje řádně informovat Zákazníka o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku (které jsou zpravidla uvedeny na etiketě). Obrázky produktů v internetovém obchodě mají spíše ilustrační charakter a nemusí odpovídat skutečnosti (vzhledem k technickému omezení, kterým je např. zobrazování barev, také může výrobce po uzávěrce změnit výběr barev, takže na obrázku může být méně než Vám nabízí dialogové okno na stránkách Fusekle.eu) 

Ceny:

Cena prodávaného zboží je vždy uvedena u konkrétního zboží na internetovém obchodě Fusekle.cz Pokud dojde ke změně ceny na stránkách obchodu, platí vždy cena, jež byla u zboží uvedena v okamžiku objednávky. V případě, že je zboží objednáno na osobní odběr v prodejně, bude účtována cena, která je účtována v prodejně. Tato cena je zpravidla vyšší o 1-3%. (důvodem je vyšší náklad na provoz "kameného" obchodu oproti internetovému)

Ceny se někdy mění v závislosti na velikosti produktu ve stejném typu. Cena na hlavní kartě může být o něco vyšší nebo nižší, ale v zásadě se jedná o minimální korunové rozdíly. Konkrétní cenu lze zjistit na podrobném rozpisu nebo v košíku.

Objednávání zboží:

Zboží se objednává. Objednávka je pro obě strany závazná. V případě úplného zrušení objednávky může Prodávající po Zákazníkovi vyžadovat storno poplatek ve výši nálkadů na poštovné. Prodávající může zrušit objednávku v případě, že se objednané plnění stane nemožným, neboť výrobce přestal objednané zboží dodávat. Týká-li se nemožnost plnění pouze části objednaného zboží, může Prodávající zrušit pouze tu část objednávky, která se týká nemožného plnění. V případě neúplného vykrytí objednávky Prodávajícím, je Prodávající povinen Zákazníka informovat. V takovém případě je zákazník oprávněn od objednávky odstoupit. 

Dodací lhůty:

Nabízené zboží, které je na skladě, bude odesláno do týdne, případně je termín dodání uveden na webu Prodávajícího. Pokud není možné zboží odeslat do týdne, oznámí Prodávající Kupujícímu jiný termín dodání zboží. Pokud nemá Kupující zájem na sděleném termínu dodání zboží, je povinen tuto skutečnost oznámit Prodávajícímu nejpozději následující pracovní den. Objednávka Kupujícího se okamžikem doručení oznámení Prodávajícímu ruší.


Dodání zboží:

Zboží lze dodat na adresu Zákazníka poštou nebo si ho vyzvedne osobně na určené prodejně. Výše poštovného činí při objednávce prostřednictvím internetového obchodu nejvíce tolik, kolik tato služba opravdu stojí. Poštovné je účtováno v závislosti na množství objednaného zboží dle níže uvedené tabulky. (zákazník tedy platí za poštovné méně nebo také vůbec nic) V případě, že je zboží objednáno na osobní odběr v prodejně, bude účtována cena, která je účtována v prodejně. Tato cena je zpravidla vyšší o 1-3%. (důvodem je vyšší náklad na provoz "kameného" obchodu oproti internetovému)

 

Reklamace vad:

Uplatňování reklamací a postup při jejich vyřizování řeší Reklamační řád. 

Platební podmínky:

Zaplatit zboží lze bezhotovostně na účet Prodávajícího předem na základě zálohového (proforma) daňového dokladu. Zboží lze zaplatit i dobírkovou službou České Pošty při převzetí zpoží Kupujícím. V případě, že je zboží objednáno na osobní odběr v prodejně, bude účtována cena, která je účtována v prodejně. Tato cena je zpravidla vyšší o 1-3%. (důvodem je vyšší náklad na provoz "kameného" obchodu oproti internetovému)

Odstoupení od smlouvy při nákupu zboží prostřednictvím prostředků komunikace na dálku:

Tento článek se vztahuje na nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu Fusekle.cz, telefonu či emailu. Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Zákazník může realizovat své právo osobním vrácením zboží nebo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců. Zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu. V případě osobního vrácení zboží vrátí Prodávající Zákazníkovi kupní cenu po převzetí vráceného zboží. V případě doručování zboží přepravcem, dohodne Kupující se Zákazníkem způsob vrácení kupní ceny. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, jestliže Zákazník poslední den lhůty vrátí zboží osobně na prodejně nebo je v poslední den lhůty předal přepravci. V tokovém případě má Prodávájící právo vyžadovat potvrzení o podání přepravci k nahlédnutí.

Spotřebitel nemůže odstoupit. od smluv

  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
  • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. (Například umožňujeme bezplatné odstranění gumiček z lemu ponožky)Další případy odstoupení od smlouvy:

  • V případě, že se Prodávající dostane do prodlení s plněním a svůj závazek nesplní ani dodatečné lhůtě dohodnuté se Zákazníkem, má Zákazník právo odstoupit od smlouvy. 
Zpracování osobních údajů:

Zákazník souhlasí s tím, že prodávající bude jeho osobní údaje získané (jméno, příjmení, adresu, e-mail), tedy údaje uvedené v objednávce zpracovávat. Vše při respektování platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tento souhlas může být kdykoli odvolán, a to výslovným prohlášením kupujícího učiněným písemnou formou a zaslaným Prodávajícímu. (možno i e-mailem)

Rozhodné právo:

Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu se řídí právním řádem České republiky. Případné spory smluvních stran budou přednostně řešeny smírnou cestou, pokud se nepodaří spor takto vyřešit, bude jej rozhodovat soud příslušný podle zákona č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu v platném znění. Smluvní vztah se řídí zákonem č. 40/1964 Sb. Občanským zákoníkem v platném znění, je-li Zákazníkem podnikatel, řídí se vztah zákonem č. 513/1991 Sb. obchodním zákoníkem v platném znění.

Prodávající je oprávněn měnit a doplňovat Obchodní podmínky z důvodu změny platné legislativy nebo změn na trhu. Obchodní podmínky jsou platné a účinné po celou dobu trvání nároků vyplývajících ze smluvního vztahu. Obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1.1.2015

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.